ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“

Основната цел на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, според „Европа 2020“. Програмата е насочена към развитието на малкия и средния бизнес у нас, чрез инвестиции в подобряване на производствения капацитет и ресурсната ефективност както и към насърчаване на иновациите и научно – изследователската дейност. Общият размер на публичните финансови средства по програмата е 1,39 млрд, който е разпределен между следните 5 приоритетни оси:

  • ПО 1: Технологично развитие и иновации  —–> 295,2 млн.
  • ПО 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП —–>  697,4 млн.
  • ПО 3: Енергийна и ресурсна ефективност —-> 310,6 млн.
  • ПО 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ —-> 45 млн.
  • ПО 5: Техническа помощ —-> 41.6 млн.

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

BG16RFOP002-2.088„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Абонирайте се

за нашият Бюлетин