ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“

ОПРЧР 2014-2020 г. е насочена към изпълнението на две от целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. ОПРЧР за периода 2014-2020 г. се основава на три основни стълба:

  • Постигане на по-висока и по-качествена заетост
  • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
  • Модернизирането на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Общият бюджет на програмата е 2 136 млн. лв., разпределен между 5 приоритетни оси:

  • ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” —-> 647.6 млн.лв.

  • ПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” —-> 336,4 млн. лв.

  • ПО 3 “Модернизация на институциите  в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд” —-> 44,1 млн.лв
  • ПО 4 “Транснационално сътрудничество” —-> 19,7 млн. лв.
  • ПО 5 “Техническа помощ” —-> 44,4 млн. лв.

BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ 

Абонирайте се

за нашият Бюлетин