Процедура „Детски кътове“

ПРОГРАМА: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 15.12.2020 г., 17:30 ч.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 15 000 000 лева

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място. Това от своя страна ще спомогне за превенция на отсъствието от работа, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за работещите родители. Чрез създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с професионалния живот, от една страна се цели запазване равнището на трудовата и икономическа активност на родителите, а от друга се запазване качеството на работната сила и производителността на труда, използвайки пълния потенциал на развиващия се трудов пазар. Дейностите по процедурата оказват преки ползи към работодателите, изразяващи се в осигуряването на по-голям ресурс от кадри, по-мотивирана и по-производителна работна сила.

МИНИМАЛНИЯТ И МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ЗАЯВЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
  50 000 лева  150 000 лева

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

  Категория на предприятието  Максимален интензитет на помощта
Големи предприятияДо 70 %
Средни предприятияДо 80%
Микро- и малки предприятиядо 90 %

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Работодател

За целите на настоящата процедура „работодатели“ са: – микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по реда на Търговския закон;

 • органи на изпълнителната и местната власт.

Предвид демаркацията с Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” по настоящата процедура не е допустимо да кандидатстват и да бъдат партньори организации, които попадат в обхвата на системата на предучилищното и училищно образование (съгласно Закона за предучилищното и училищното образование) и в системата на висшето образование (съгласно Закона за висшето образование).

 • Кандидати, които нямат задължения към НАП и общината по седалище, не са в несъстоятелност, не са в процедура по ликвидация, не са преустановили дейността си.
 • Кандидати, които не са получавали помощ „de minimis“ за последните три години повече от 200 000 евро.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1. Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца.

Всяко проектно предложение трябва да предоставя почасови грижи за минимум 15 деца на възраст до 12 г.!

Особености на дейността:

При подготовката на проектното си предложение всеки кандидат следва подробно да опише помещението, което ще бъде адаптирано и оборудвано за почасови грижи за деца – размер/квадратура, състояние на стени и подови настилки, осветлени (естествено и изкуствено), отопление, вентилация (естествена и изкуствена). В описанието на дейността също така подробно следва да бъде обоснована нуждата и видовете ремонтни дейности, които ще се извършат по проекта, с цел адаптиране на помещението за почасови грижи за деца.

Помещенията, които ще бъдат адаптирани и оборудвани за детски кътове могат да бъдат собствени на кандидата и/или асоциирания партньор, или под наем.

Преди стартиране на дейностите за адаптиране/ремонт на помещенията, кандидатът следва да представи документ за собственост на помещението или договор за наем за срока на изпълнение на проекта вкл. и изисквания период за устойчивост на инвестицията.

Изисквания за помещенията:

Помещенията, които ще бъдат адаптирани за почасови грижи за деца, трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

– размерът на помещението следва да е съобразен с броя на децата, които ще го посещават, като за всяко дете се осигурява площ от 2,5 кв. м., но не по-малко от 30 кв.м.общо за един детски кът;

– да има естествена светлина и естествена вентилация, осигурени посредством

 достатъчни на брой и по размер прозорци, които имат отваряемо крило и са подходящо обезопасени. В случай че кандидатът/партньорът притежават или ползват под наем помещения в сграда, чийто технически характеристики не предвиждат отваряеми прозорци, тази особеност на сградата следва да бъде надлежно описана и обоснована във Формуляра за кандидатстване

– подовите настилки в помещението следва да бъдат ударопоглъщащи, с нехлъзгава повърхност, устойчиви на дезинфекционни разтвори и удобни за лесно почистване така, че да не се създават условия за развитие на организми, паразити и насекоми;

– инсталациите в помещението (осветителна, отоплителна и др.) следва да бъдат разположени недостъпно за децата или подходящо обезопасени; – в случай че към помещението има тераса/и, парапетите следва да бъдат с височина не по-малка от 1,40 m.; – препоръчително е да се обособи самостоятелен санитарен възел към помещението, включващ преддверие с мивка/и с течаща топла и студена вода и минимум 1 бр. WC клетка, като размерът на санитарния възел и броя на WC клетките следва да бъде съобразен с капацитета на помещението, броя и възрастта на децата, които ще получават почасови грижи; – в помещенията, предназначени за няколко възрастови групи (до 3 г. и от 3 до 12 г.), се обособяват отделни зони за всяка възрастова група със съответните за нея занимания и/или пособия за игра; – обзавеждането и оборудването на помещението следва да е съобразено с броя и възрастта на децата, като не е допустимо елементите на обзавеждането да са с остри ръбове и стърчащи части.

2. Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца.

В рамките на дейността кандидатът/асоциираният партньор следва да извърши подбор на безработните лица, регистрирани в ДБТ, които ще наеме за изпълнение на дейността, свързана с полагане на грижи за деца.

3. Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.

В рамките на тази дейност кандидатът следва да извърши обучение на лицата за придобиване на умения за полагане на грижи за деца. Обучението следва да обхваща минимум следните теми:

 • придобиване на познания за развитието на детето (деца със специални нужди);
 • дневен режим на детето и ролята на игрите в различна възраст;
 • безопасност на детето и възможности за предотвратяване на критични и опасни за здравето и живота му ситуации;
 • придобиване на познания за реакция в случай на инцидент, остро заболяване и/или насилие;
 • дисциплината като средство за защита и възпитание на детето;
 • придобиване на познания за стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на образованието, здравеопазването, социалните грижи, правосъдието, вътрешните работи и др., посочени в Етичния кодекс на работещите с деца;
 • придобиване на познания относно разработени процедури за достъп на външни лица в кътовете и такива за приемане и предаване на децата от и на техните родители.

4. Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца.

Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата могат да бъдат наети на пълен или непълен работен ден, в съответствие с нуждите на работниците/служителите на кандидата/асоциирания партньор. Едно безработно лице следва да полага грижи за минимум 5 деца!

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1./1.1. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ. Допустими са разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца – при покриване на средна брутна месечна заплата на наетите лица за икономическа дейност “Хуманно здравеопазване и социална работа” за последната година /по данни на НСИ/ и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО.

2./2.1. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл. Допустими са разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател, за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца – при покриване на средна брутна месечна заплата на наетите лица за икономическа дейност “Хуманно здравеопазване и социална работа” за последната година /по данни на НСИ/ и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО.

II. ЕДИННА СТАВКА – ТЕЗИ РАЗХОДИ ЩЕ БЪДАТ СЛУЖЕБНО ОТРАЗЕНИ ОТ СТРАНА НА УО И СА В РАЗМЕР НА 40 % ОТ ДОПУСТИМИТЕ ПРЕКИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТА

В този раздел се включват всички присъщи разходи, свързани с изпълнение на проектните дейности, които са в размер на точно 40 % от допустимите преки разходи за персонал, съгласно чл. 6, ал. 1 от ПМС 189/28.07.2016 г.

Допустими са разходи за материали, оборудване, обзавеждане и текущ/основен ремонт на помещенията (по процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР (СМР) – до 20 % от общите допустими разходи), в които ще се предоставят почасовите грижи за деца, режийни разходи за помещението, застраховка на закупеното по проекта оборудване, разходи за обучение на лица, които не притежават подходяща квалификация за полагане на грижи за деца, разходи за информация и комуникация и разходи за организация и управление.

3./3.1. Единна ставка – за кандидати микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по реда на Търговския закон. Режим на помощта – de minimis.

4./4.1.. Единна ставка – за кандидати, органи на изпълнителната и местната власт. Режим на помощта – неприложимо.

ВАЖНО: Направените инвестиции по проекта (ДМА, ДНА и СМР) следва да бъдат поддържани в предприятието за срок от минимум три години от окончателното плащане.

На етап кандидатстване, ние от консултантска компания”НиЛ Консулт” ще ви осигурим:

 1. Точна и ясна информация относно условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекта.
 2. Ще проверим допустимостта ви и допустимостта на проектното предложение.
 3. Ще ви информираме своевременно за датата на стартиране на приема.
 4. Ще направим предварителна оценка на проектното предложение, съгласно Критериите за оценка по процедурата.
 5. Ще подготви формуляра за кандидатстване и всички необходими документи.
 6. Ще съдействаме при събирането на оферти и бюджетирането на проектното предложение.
 7. Ще подадем проекта с наш електронен подпис в ИСУН 2020.

За повече информация относно процедура „Детски кътове“ се свържете с нас на посочените контакти или чрез формата за обратна връзка.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин