„Подкрепа за стартиращи предприятия“ – от 5 000 до 80 000 евро

Сектор „Иновации за зелена индустрия“

Проектите трябва директно да допринесат за повишаване на печалбата и подобряване на капацитета за бизнес развитие на предприятието, изпълняващо проекта.

За какви дейности може да се кандидатства?

1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;

2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;

3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

а). Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;

б). Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);

в). Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара)Какво трябва да се постигне с проектите?

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

а). Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2

б). Прогнозно годишно намаление на други емисии;

в). Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;г). Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;

д). Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси;

е). Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

Кой може да кандидатства?

• Микро и малки предприятия, регистрирани по Търговския закон

• Предприятия, регистрирани не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 години от датата на крайния срок за подаване на проектните предложения по настоящата покана – 18.11.2021г.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин