Предстоящи процедури по Плана за възстановяване и устойчивост

 

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Основна цел на процедурата
Осигуряване на подкрепа за първо ниво „Компютъризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на компаниите от всички сектори на икономиката. Предвижда се това да бъде постигнато чрез предоставяне на ваучери на МСП за реализиране на дигиталните технологии и решения. Обхватът на ваучерите ще включва и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност, като важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията.

Допустими кандидати: 

  • МСП от всички сектори на българската икономика

Допустими разходи
– Закупуване на компютри, хардуер
– Разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни
– Разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 20 хил. лева под формата на ваучери
Общ бюджет: 30 600 000 лева

Индикативен срок за обявяване на схемата: трето тримесечие на 2022 г.

Направление 1 “Схема за инсталиране на системи за ВИ в комбинация със съоръжения за съхранение

Основна цел на процедура
Осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Допустими кандидати

  • Малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
– Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
– Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
– Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер)

Интензитет на безвъзмездната помощ: 50%
Средна цена за батерия и генератор в съотношение 1 kW батерия: 2 kW генератор е 3 780,64 евро
Общ бюджет: 400 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване на приема: първо тримесечие на 2023 г.

Процедура “Повишаване на енергийната ефективност в сгради в сферата на производството, търгавията и услугите”

Основна цел на процедурата
В рамките на компонента се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими разходи
• Извършване на обследване за ЕЕ;
• Проектиране;
• Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
• Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
• Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
• Използване на ВЕИ в сградите;
• Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
• Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.

Кандидатите трябва да представят енергийно обследване и изготвен финансов анализ.
Задължително изискване е след изпълнение на мерките е да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Постигнатите енергийни параметри се оценяват на база изготвен доклад от обследване за енергийна ефективност.

Допустими кандидати

  • Микро/малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна.

Интензитет на безвъзмездната помощ: 50%
Бюджет: 235 200 000 лв.

Индикативен срок за обявяване: четвърто тримесечие на 2022 г.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин