На 10.12.2021 стартира програма за подпомагане на автобусти превозвачи

На 10.12.2021 стартира прием за подпомагане на автобусни превозвачи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от Ковид 19. Предвиденият бюджет по мярката е 40 млн. лева.

Допустими кандидати са:

  • Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани преди 1 януали 2020 година и са извършвали стопанска дейност през 2019 г., 2020 г. и 2021 г., включително към датата на подаване на заявлението за кандидатстване;
  • Превозвачи, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози и развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данните за 2020 г.) в един от следните сектори, съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008 г.): 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт и 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде;
  • са регистрирали спад поне 20% в приходите за всеки един от избрани от превозвача три месеца от календарните месеци в периода от 1 януари 2021 г. до края на месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо приходите за същите месеци от 2019 г.;
  • са регистрирали спад в приходите през 2020 г. спрямо 2019 г.;
  • имат приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници (нетни приходи от продажби), за съответното предприятие, съгласно Отчета за приходите и разходите за 2019 г., не по-малко от 30 000 лв.

Минимален и максимален размер на помощта:

  Категория предприятияМинимален размер на заявените безвъзмездни средства за индивидуално заявлениеМаксимален размер на заявените безвъзмездни средства за индивидуално заявление
Големи предприятия и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия (които не са в затруднено положение2 400 лева3 500 000 лева
Средни предприятия (които не са в затруднено положение)2 400 лева400 000 лева
Микро- и малки предприятия2 400 лева200 000 лева
Големи и средни предприятия и предприятия по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г.2 400 лева391 000 лева

Безвъзмездните средства, предоставяни по процедурата, могат да бъдат в максимален размер на 8 % от нетните приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници за 2019 г., включени в Код 15100 – Нетни приходи от продажби от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г.


Краен срок за кандидатстване: 23.12.2021.

Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

За проверка на допустимостта и подготовка на заявления:

Нели Македонска – 0884 884 575

Абонирайте се

за нашият Бюлетин