Предстои отваряне на прием за развитие на производство, услуги и занаяти в селските райони през есента на 2022

През септември – октомври 2022 предстои отваряне на прием по МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ.

За кого е подходяща мярката?

1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия (с персонал до 10 човека), регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на селската община, в която се реализира проектът.

За какво може да се кандидатства?

 • Изграждане на детски центрове;
 • Изграждане на домове за възрастни хора;
 • Изграждане и развитие на автосервизни услуги;
 • Изграждане на фитнес и спортни центрове;
 • Развитие на счетоводни услуги;
 • Изграждане на автомивки;
 • Развитие на медицински услуги, включително дентални – създаване и развитие на лекарски и медицински кабинети.
 • Развитие на козметични услуги, химическо чистене, фирми за почистване и др.
 • Производство на всякакъв вид продукти – мебели, хартия, пивоварни, метали, тесктил и дрехи и всичко друго.
 • Развитие на занятчийски дейности.

Какви са допустимите разходи?

 • Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини и оборудване;
 • Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Какви са финансовите параметри?

 • Бюджет на мярката – 56 719 070 лева
 • Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558 лева
 • Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 391 166 лева
 • Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта

Свържете се с нас, за да:

 1. Ви насочим към формулиране на проектната идея.
 2. Проверим допустимостта ви за кандидатстване.
 3. Направим предварителен анализ и оценка на потенциала за одобрение на проектното предложение.
 4. Да ви дадем ясни стъпки за стартиране на проектния процес и да ви предоставим нашите наръчници за разработване на проекта.
 5. Да ви подготвим проектното предложение – Заявление за подпомагане, Бизнес план и всички Декларациите към проекта.
 6. Да подадем проектното предложение и да помем неговото цялостно управление.

За повече информация: 0884 884 575, office@nlconsultbg.com

Абонирайте се

за нашият Бюлетин