ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Основната цел на настоящата процедура е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Какво ще се финансира?

  • Дейности за изпълнение на строително – монтажни за прилагане на мерки за енергийна ефективност (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.
Например: саниране на сгради подмяна на дограма, изграждане на централи за производство на ток за собствено потребление, навлизането на високоефективни охладителни и отоплителни инсталации, въвеждане на иновативни технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, както и използване на отпадна топлина и студ. Ще се насърчава използването на ефективно централно отопление и централно охлаждане, което ще намали загубите по преноса и разпределение на топлинна енергия и ще доведе до намаляване емисиите на СО2.

Специфични условия:
• Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.
• В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на Кандидата!

Кой може да кандидатства?

  • Микро, малки, средни и големи предприятия
  • Следва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Интензитет на помощта:

  • При използван режим de minimis – финансирането е до 200 000 евро, но не повече от посочените по-долу максимални размери и с натрупване към вече получени предходни помощи по този режим. Остатъкът от стойността на проекта е за сметка на кандидата.
  • При режим Инвестиционни помощи: за проекти в Югозападен район – 35%, за проекти извън ЮЗР – 45%. Процентът може да бъде увеличен с 20% – за малки предприятия и с 10% – за средни предприятия.

Размер на помощта:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 100 000 лева

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране:

Микро предприятия: 300 000лева

Mалки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 2 500 000 лева

На етап кандидатстване се представят:

  • обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата;
  • обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в предложението;
  • схема на сградата с обяснителна записка и обобщена КСС;
  • съгласуване с РИОСВ/МОСВ (в случай, че е приложимо).

За повече информация:
Нели Македонска – Цветкова
0884 884 575

Абонирайте се

за нашият Бюлетин