Внедряване на информационно – комуникационни технологии в предприятията

Процедурата е насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност. 

Кой може да кандидатства?

 • Микропредприятия (персонал до 10 човека)
 • Малки предпирятия (персонал от 10 до 50 човека)
 • Средни предприятия (персонал от 50 до 250 човека)
 • Фирмите трябва да регистриране не по-късно от 31.12.2019
 • Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за финансовата 2021 година както следва:
Микропредприятие<= 41 000 лева
Малко предприятие<= 82 000 лева
Средно предприятие<= 123 000 лева

Какво може да се финансира?
– Група I. Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения
* създаване на онлайн магазин;
* създаване на корпоративен уебсайт;
* маркетинг в социални медии и управление на PPC реклами;

– Група II. Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси
* Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);
* Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
* Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
* Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
* Въвеждане на Модул за управление на производството;
* Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
* Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
* Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

– Група III. Осигуряване на киберсигурност в предприятията
* Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;
* Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
* Изграждане на система за архивиране на информация;
* Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

ВАЖНО: Задължителен елемент е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.

Не могат да участват фирми с основна икономическа дейност, попадаща в следните категории:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;
 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения, раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.
 • Част от Сектор С – по-конкретно кодове:
  • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
  • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
  • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
  • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
  • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
  • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
  • 10.81. „Производство на захар”;
  • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
  • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
  • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
  • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
  • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
  • 11.06. „Производство на малц”.

Какъв е размерът на финансовата помощ?

Минимален размер на безвъмездната финансова помощ – 3 000 лева

Максимален размер на безвъмездната финансова помощ – 20 000 лева

Размер на финансирането: 100%

Бюджет по мярката:  30 600 000 лева

Процедурата ще бъде отворена през месец октомври.

За повече информация и анализ на вашата допустимост за кандидатстване – свържете се с нас на телофон +359 884 884 575, office@nlconsultbg.com

Абонирайте се

за нашият Бюлетин