ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

  Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще финансира изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БВГ) и фотоволтаични системи до 10 kW за крайните потребители – физически лица. Целта е да се постигне децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници, да се стимулира потреблението на екологично чиста енергия и да се намали потреблението на твърди и неефективни източници на топлинна енергия от домакинствата.

📌 Ще може да се кандидатства за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

📌По процедурата са допустими за финансиране:

📌 Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ), с максимален размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960,83 лв.

📌 Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия, с максимален размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000,00 лв.

Проектите се изпълняват в два варианта:

  • Вариант 1: дейностите са изпълнени в периода от 07.06.2022 г. до подаване на проектно предложение по настоящата процедура.
  • Вариант 2: дейностите са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора или ще бъдат изпълнявани след неговото сключване.

📌 Допустимите кандидати трябва да отговаря на следните критерии:

1️⃣ Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2️⃣ Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;

3️⃣ Жилището трябва да е основно за Кандидата;

4️⃣ Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

5️⃣ В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);

6️⃣ В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

7️⃣ В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

8️⃣ Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

9️⃣ Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща или документи на доставената и монтирана инсталация или системa която/които включва/т ценовите параметри на доставката и монтажа и данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, или по-добри от тях;

🔟 Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

ВАЖНО!

Направените разходи се възстановяват след изпълнение на проектите (приемане на инсталацията и въвеждането ѝ в експлоатация в енергийната система).

Кандидатите поемат ангажимент за осигуряване на устойчивост на проекта минимум 5 г. (да не прехвърлят правото на собственост, да застраховат активите, да поддържат инсталациите/системите).

❗❗ВАЖНО! Необходимо е да изберете доставчик за монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp, който задължително да притежава необходимата професионална квалификация за това. Избраният доставчик трябва да е вписван в този регистър: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci

Документи за кандидатстване:

 – Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост;
 – Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;
 – Документ за постоянен адрес на кандидата;
 – Документ/и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището;
 – Декларация за съгласие от съответния собственик/собственици (когато е приложимо);
 – Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот;
 – Решение на Общото събрание на етажната собственост (при жилище в многофамилна сграда в режим на етажна собственост);
 – Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца преди кандидатурата;
 – Разрешение за строеж (при жилище в многофамилна сграда);
 – Оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1), която да включва ценови параметри на доставката/монтажа, както и данни за техническите параметри на инсталацията/системата.
 – За жилища в еднофамилна сграда:

  • Декларация, подадена на или след 20.01.2023 г., подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация и доказателства, че с декларацията е уведомен главния архитект на общината и оператора на съответната електроразпределителна мрежа (при Вариант 1);
  • Проектно решение по части “Конструкции”, “Електро” и/или “ОВК” с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава (при Вариант 2).

Ако имате интерес, можете да попълните следния въпросник, за да проверим вашата допустимост и шаносвете за одобрение на проектното предложение:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp1S6XRUDkm0uyZx5g-wVLeTRJHdlnMI3TI1oIdPrZlPeDLA/viewform?usp=sf_link

В случай, че искате да възложите кандидатстването по настоящата процедура на нас, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 884 884 575 или на e-mail office@nlconsultbg.com.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин