Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

📌 Ще може да се кандидатства за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

📌По процедурата са допустими за финансиране:

📌 Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ), с максимален размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960,83 лв.

📌 Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия, с максимален размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000,00 лв.

📌 Допустимите кандидати трябва да отговаря на следните критерии:

1️⃣ Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2️⃣ Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;

3️⃣ Жилището трябва да е основно за Кандидата;

4️⃣ Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

5️⃣ В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);

6️⃣ В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

7️⃣ В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

8️⃣ Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;

9️⃣ Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща или документи на доставената и монтирана инсталация или системa която/които включва/т ценовите параметри на доставката и монтажа и данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, или по-добри от тях;

🔟 Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

✅Стъпки за подготовка по процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“:

1️⃣ Необходимо е да подадете Уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен вашият обект – къщата или апартамента, за който кандидатствате. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението ви, операторът предоставя допълнително споразумение към Договора за достъп и пренос на енергия, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на фотоволтаичната система към електрическата уредба и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.

2️⃣ След като се сдобиете с допълнителното споразумение към Договора за достъп и пренос на енергия, е необходимо да се обърнете към инженер-конструктор и/или електроинженер, които трябва да подготвят чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението на изискванията, посочени от съответното енергоразпределително дружество.

3️⃣ След като са подготвени и схемите от инженер-конструктора и електроинженера, е необходимо да подадете Заявление до главния архитект на съответната община за да бъде издадено Разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията. За Разрешението за строеж се дължи такса, чиито размер е определен от всяка отделна община.

4️⃣ Докато очаквате издаването на Разрешението за строеж, е добре да набавите оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща:

✔ ценовите параметри на доставката и монтажа и

✔ данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Условията за кандидатстване или по-добри от тях.

❗❗ВАЖНО! Необходимо е да изберете доставчик за монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp, който задължително да притежава необходимата професионална квалификация за това. Избраният доставчик трябва да е вписван в този регистър: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci 5️⃣ След като сте набавили всички необходими документи по процедурата е необходимо да създадете профил в ИСУН 2020 и да попълните формуляра за кандидатстване. Подаването на проекта е изцяло електронно, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите го документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Документи за кандидатстване:

 1. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка  на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;
 2. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка  на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
 3. Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства;
 4. Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Приложение Н). Подава се в случай на съсобственост на жилището; 
 5. Решение на Общото събрание на етажната собственост по чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), прието със съответното мнозинство. Документът се прилага, само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост;
 6. Декларация при кандидатстване (Приложение G);
 7. Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение I);
 8. Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност;
 9. Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, считано преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);
 10. Разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
 11. Оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Офертата се представя само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата;
 12. Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Документите се представят само в случай, че Кандидат подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата;
 13. Данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания посочени за тях в Приложение A;
 14. Снимки в жилището, показваща използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

В случай, че искате да възложите кандидатстването по настоящата процедура на нас, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 884 884 575 или на e-mail office@nlconsultbg.com.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин