Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Програма за бизнеса “Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г.” ще насърчава производствените инвестиции във фирмите с нова схема за безвъзмездно финансиране, която се очаква да бъде обявена до края на 2023 г.

КОЙ може да кандидатства:
Микро или малки предприятия (МСП), които отговарят на следните изисквания:

– Да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите преди 2021 г.;
– Да имат средносписъчен брой на персонала от двама или повече души (до макс. 50);
– Да са били семейни предприятия през последните три календарни години към датата на обявяване на процедурата или да са предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии* съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) или да са предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Закона за занаятите.

Към кандидатите ще има и изисквания за минимален размер на нетните приходи от продажби за последните 3 приключени финансови години, което ще е посочено в Условията за кандидатстване за съответната категория предприятие.

* Творчески индустрии: на този етап няма конкретно разписани от програмата икономически дейности, които отговарят на това понятие. Съгл. стратегията на България в тази област сред творческите индустрии са: Издателска дейност, Компютърни игри, Музикална индустрия, Визуални изкуства, Сценични изкуства, Филмова индустрия, Рекламна индустрия, Архитектура и дизайн. В условията за кандидатстване ще бъдат посочени точните кодове на икономическа дейност (КИД), които ще бъдат допустими.

Семейна фирма – на база на общоевропейското определение за семеен бизнес, Министерство на иновациите и растежа е определило семейната фирма като предприятие, в което повече от половината от капитала се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала на предприятието и минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението му, като между двете лица съществува роднинска връзка или повече от половината от капитала на предприятието се притежава от повече от едно физически лица, създали предприятието или придобили капитала на предприятието, като между тях съществува роднинска връзка и минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала на предприятието, имат роднинска връзка участва официално в управлението на предприятието.

КАКВО се финансира:
Целта на процедурата е да се подпомогне процеса по подобряване на производствения капацитет и засилване на пазарното присъствие на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да се допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Допустими за финансиране ще са следните дейности:
 1. Подобряване на производствения капацитет (задължителна дейност);
 2. Подобряване на пазарното представяне (не е задължителна дейност).

Допустими ще са разходи за:
– придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – инструменти, машини, съоръжения, оборудване за производствения процес и др. (по Дейност 1)
– придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)  – специализиран софтуер (по Дейност 1)
– създаване на онлайн магазин за продуктите/ услугите от дейността (по Дейност 2). Разходите в тази категория не трябва да надвишават 10 000 лв.

Предвиденият общ бюджет на процедурата е 117 514 155 лева. Бюджетът за подпомагане на предприятия от Югозападния регион (областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София) е 13 970 214,30 лв., а за останалите региони – 103 543 940,71 лв.

Финансирането за един проект е между 25 000 и 150 000 лв., при максимум 60% съфинансиране от страна на програмата. Останалите средства следва да се осигурят от други източници, различни от субсидии. 

Източник: Фининфо – www.fininfo.bg

Абонирайте се

за нашият Бюлетин