Категория Програми

Приоритетни сектори за програмен период 2021 – 2027

Съгласно „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. са определени приоритетни сектори, които ще бъдат подпомагани по различни програми. Ето кои са те: Код по КИД Икономическа дейност № Високотехнологични производства C21 Производство на лекарствени вещества и продукти C26…

Програми за трансгранично сътрудничество

Европейското териториално сътрудничество, финансирано от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), е предназначено да подкрепя хармоничната и балансирана интеграция на територията на ЕС чрез подпомагане на сътрудничеството в области, които са от значение за общността на трансгранично, транснационално и междурегионално…

Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният бюджет от 14,7 млрд. евро ще предостави възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и да получат опит в…

План за възстановяване и устойчивост

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването…

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“

ОПРЧР 2014-2020 г. е насочена към изпълнението на две от целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост…

ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“

Основната цел на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, според „Европа 2020“. Програмата е насочена към развитието на малкия…

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 има три основни цели: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост; Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското…

Абонирайте се

за нашият Бюлетин