ЕКИПЪТ

ПРОГРАМИ УСЛУГИ

Нели Македонска – Цветкова

Нели Македонска–Цветкова има 8 годишен опит в разработването и управлението на различни европейски и международни проекти. Притежава бакалавърска степен по „Икономика на туризма“ и магистърска степен по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство. Завършила е специализация по „Управление на проекти“. По настоящем е докторант в УНСС, като изследва влиянието на европейските средства върху развитието на селския туризъм. От 2016 до 2019 година, тя води различни дисциплини в катедра „Икономика на туризма“ към УНСС.

От 2014 година, Нели Македонска–Цветкова е управител на консултантска компания N&L Consult Ltd. Участвала е в разработването и управлението на проекти по Програма за развитие на селските райони, Програма “Иновации и конкурентоспособност”, Програма
“Развитие на човешките ресурси”. Има значителен опит в разработването на процедури за избор на изпълнител. Също така, притежава опит и в оценката на проектните предложения по различни програми. Участвала е в разработването на стратегии за Водено от общностните местно развитие на няколко Местни инициативни групи в България.

От 2017 година, Нели Македонска–Цветкова има разработени и спечелени редица международни проекти по програма “Еразъм+” и програмите за трансгранично сътрудничество. Има създадени изключително добри партньорски взаимоотношения с различни европейски организации – неправителствени организации, университети, фирми, институции и др.

Нели Македонска–Цветкова има значителен опит в провеждането на обучения, включително международни обучения. Притежава експертиза за разработване на анализи, стратегии, проучвания и изследвания.

Лучко Македонски

Експерт „Европейски програми и проекти“ с над 10 годишен опит в сферата на консултантските дейности и проектния мениджмънт. Има разработени и спечелени над 50 проекта по Програма за развитие на селските райони, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, САПАРД, ИСПА и др. От 2011 година заема длъжността Изпълнителен директор на Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“. Основният ресор на Лучко Македонски е консултиране, разработване и управление на проекти по Програма за развитие на селските райони.

Притежава значителен опит в оценката на проектни предложения по различни европейски програми. Лучко Македонски е един от
първите експерт, внедрили подхода ЛИДЕР в България. Има опит в разработването на стратегии за местно развитие, анализи и проучвания, свързани с развитието на селските райони в България. Член е на различни работни групи, свързани с разработване на оперативните програми и Програма за развитие на селските райони в България.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин