РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 • Предпроектни проучвания: проучване и анализ на нуждите на компанията във връзка с инвестиционните й намерения и план за бизнесразвитие и възможностите за кандидатстване за безвъзмездно финансиране.

 • Определяне на целите на база на резултатите от извършения анализ и изготвяне на доклад за стратегия за тяхното постигане чрезкандидатстване по програми за безвъзмездно финансиране, в това число индикативен прогнозен план – график за реализация.

 • Разработване и подготовка на проектни предложения за финансиране, в това число финансов и инвестиционен анализи, когато е приложимо.Дейността обезпечава: сформиране на екип, целеполагане и изготвяне на стратегия за постигане на целите, определяне на проектните дейности и разработване на бизнес план (ако е приложимо), разработване на план-график за изпълнение, бюджетиране, попълване на пълния комплект от документи, съставляващи проектното досие и подаване на проекта.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 • Подготовка на необходимите документи за сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 • Управление на риска при реализацията на проекта чрез консултиране на предоговарянето на клаузите на договора за Безвъзмездна финансова помощ по отношение на бюджета и дейностите/ инвестициите с цел по-ефективното изпълнение на проекта в унисон с динамичните промени в реалнатабизнес среда.

 • Организиране и провеждане на тръжни процедури съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба.

 • Управление, координиране и администриране на заложените в проекта дейности по време на тяхната организация и изпълнение, текущо изготвяне на необходимите документи за отчитане на проекта, поддържане на хартиен и електронен архив на проекта.

 • Разработване на медийна стратегия за широко разпространение и популяризиране на резултатите от проекта на всеки етап от неговото изпълнение, в съответствие с условията и изискванията на конкретната програма за финансиране.

 • Осъществяване на мониторинг на процеса на управление и отчитане и препоръчване на корективни действия в случай на необходимост.

 • Разработване и комплектоване на технически и финансови доклади и съдействие при депозиране им за междинно и окончателно Искане за плащане пред съответния Управляващ/ Договарящ орган по конкретната програма за финансиране.

 • Обезпечаване на процеса по комуникация със съответния Управляващ/ Договарящ орган, депозиране на нужните документи и информация.

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА ОБУЧЕНИЯ И СЪБИТИЯ

 • Организация и провеждането на обучения/събития – осигуряване на логистика, настаняване, хранене, зали за провеждане на обученията, техника, обучители и др.

 • Организиране на обучения за развитие на бизнеса „Лидерство и лидерски умения“, „Работа в екип“, „Управление на кризи“, „Бизнес комуникация“

 • Организиране на неформални обучения.

ПРОГРАМА

“ПОДКРЕПИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР”

 • Подпомагане и консултиране на неправителствени организации във връзка с развитие на дейността;

 • Консултиране във връзка с възможности за кандидатстване, подходящи за неправителствения сектор;

 • Разработване и управление на проекти на НПО, включително международни проекти.

 • Организиране на обучения, свързани с подобряване на организационните умения на ръководителите на НПО

 • Разработване на стратегии за развитие на организацията.

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ

 1. Предоставяне на услуги и консултации, свързани със стратегическо планиране, както за фирми, така и за държавни администрации, включващи: анализ на моментното състояние на организацията, анализ на ресурсите, оптимизиране на работните процеси, анализ на човешките ресурси в организацията и структурата на работа и др. и изготвяне на стратегии за развитие на база тези анализи.
 2. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси, включващи:
 • Проектиране на длъжностите и изготвяне на длъжностни характеристики между длъжностите;
 • Въвеждане на нови практики за планиране на кадрите, подбор и наемане на работници и служители в предприятието;
 • Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, плаващо работно време, почасова заетост и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот на работниците и служителите;
 • Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение усъвършенстване на знанията и уменията на заетите с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне, предоставяне на възможности за развитие и планиране на кариерата, за учене през целия живот, в т.ч. предаване на опит от по-възрастните към по-младите работници и служители, ротация на работното място и др;
 • Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда и на иновативни модели за организация на труда в предприятието, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
 • Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.


3 Разработване на анализи на територии, маркетингови анализи, бизнес анализи;

4 Разработване на всички видове стратегически документи – стратегии, планове, програми

5 Осъществяване на оценка на ефективността и оценка на въздействието от прилагани програми, планове, проекти и др.

ВИЖТЕ ОЩЕ НАШИТЕ

Програми


Развитие на селските

райони 2014 – 2020

ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“

ОП „Развитие на

човешкитересурси 2014 – 2020“

Норвежки финансов

механизъм

Еразъм+

Tрансгранично сътрудничество

Абонирайте се

за нашият Бюлетин