Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 има три основни цели:

  • Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
  • Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях.

Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот. Общият бюджет, определен за финансирането на проектите по Програмата е в размер на 2 338 783 966,00 евро

Бюджетът е разпределен между 5 приоритета:

Приоритети:

  1. Стимулиране трансфера на знания и иновации
  2. Конкурентоспособност на селското стопанство и жизнеспособност на фермите
  3. Организация на продоволствената верига и управление на риска
  4. Възстановяване, опазване и подобряване на екосистемите зависещи от земеделие/гори
  5. Ефективност на ресурсите и преминаване към нисковъглеродна и
    устойчива на климата икономика
  6. Социално приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони

Абонирайте се

за нашият Бюлетин