Програми за трансгранично сътрудничество

Европейското териториално сътрудничество, финансирано от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), е предназначено да подкрепя хармоничната и балансирана интеграция на територията на ЕС чрез подпомагане на сътрудничеството в области, които са от значение за общността на трансгранично, транснационално и междурегионално равнище. Оперативните програми за териториално сътрудничество са:

 • Програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на Европейския съюз: България – Гърция и България – Румъния с финансиране от ЕФРР;
 • Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз: България – Турция, България – Република Македония, България – Сърбия. Тези три програми ще се финансират както от ЕФРР, така и от Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) на ЕС;
 • Програмата за Черноморския басейн, финансирана както от ЕФРР, така и от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП);
 • Програмата за транснационално сътрудничество в Зона “Югоизточна Европа” (South East European Space);
 • Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC;
 • Програма INTERACT II за оперативно съдействие;
 • Оперативна програма ESPON 2013 (Европейска мрежа за наблюдение на териториалното планиране);
 • Оперативна програма URBACT II. 

В рамките на Цел 3 “Европейско териториално сътрудничество”, България ще развива сътрудничеството в следните обобщени области:

 • насърчаване на предприемачеството, по-конкретно развитие на МСП, туризъм, култура и трансгранична търговия;
 • насърчаване и подобряване на съвместното опазване и управление на природните и културни ресурси, както и предотвратяване на природни и технологични рискове;
 • подкрепа за връзките между градските и селските райони;
 • намаляване на изолацията чрез подобрен достъп до транспортни, информационни и комуникационни мрежи и услуги, и трансгранични системи и съоръжения за вода, отпадъци и енергия;
 • развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на инфраструктури, по-конкретно в сектори като здравеопазване, култура, туризъм и образование;
 • стимулиране развитието на трансгранични пазари на труда, местни инициативи за заетост, равенство на половете и равни възможности, обучение и социално включване;
 • развитие на институционален и административен капацитет на регионално и местно ниво и предоставяне на техническа помощ за подготовка на нови проекти. 

Абонирайте се

за нашият Бюлетин