Процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

ПРОГРАМА: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ОЧАКВАН ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ: Октомври – Декември 2020 г. – по официални данни от сайта на ОПИК.

Бюджет на процецурата:40 000 000 евро

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи икономически дейности (включващи в себе си отделни сектори съгласно КИД-2008), както следва: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S), както и по категория предприятие въз основа на статистически данни за произведената продукция във всяка една от групите и категории предприятия, както следва:

Групи сектори съгласно КИД-2008

Разпределение на бюджета по групи сектори

Микро предприятия

Малки

предприятия

Средни

предприятия

 ПРОМИШЛЕНОСТ

21 840 000 лв.

3 250 000 лв. 6 420 000 лв. 12 170 000 лв.
ТЪРГОВИЯ 15 830 000 лв. 5 550 000 лв. 4 590 000 лв.

5 690 000 лв.

 УСЛУГИ 40 563 200 лв. 16 910 000 лв. 11 390 000 лв.

12 263 200 лв.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

МИНИМАЛНИЯТ И МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ЗАЯВЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

Микро предприятия: 3 000 лв.

Микро предприятия: 15 000 лева

Малки предприятия: 10 000 лв.

Малки предприятия: 30 000 лева

Средни предприятия: 25 000 лв.

Средни предприятия: 75 000 лева

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

Категория на предприятието

 Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия

70 %

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
 • Кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.);
 • Микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • Кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 30 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

 • Кандидати, които нямат задължения към НАП и общината по седалище, не са в несъстоятелност, не са в процедура по ликвидация, не са преустановили дейността си.
 • Кандидати, които не са получавали помощ „de minimis“ за последните три години повече от 200 000 евро.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Дейности за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1) Осигуряване на колективни средства за защита;  

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери,  пречистватели за въздух и др. подобни.

2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

 • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
 • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;

ВАЖНО: Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса.

 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

ВАЖНО: Направените инвестиции по проекта (ДМА, ДНА и СМР) следва да бъдат поддържани в предприятието за срок от минимум три години от окончателното плащане.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ – DE MINIMIS

На етап кандидатстване, ние от консултантска компания”НиЛ Консулт” ще ви осигурим:

 1. Точна и ясна информация относно условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекта.
 2. Ще проверим допустимостта ви и допустимостта на проектното предложение.
 3. Ще ви информираме своевременно за датата на стартиране на приема.
 4. Ще направим предварителна оценка на проектното предложение, съгласно Критериите за оценка по процедурата.
 5. Ще подготви формуляра за кандидатстване и всички необходими документи.
 6. Ще съдействаме при събирането на оферти и бюджетирането на проектното предложение.
 7. Ще подадем проекта с наш електронен подпис в ИСУН 2020.

За повече информация относно процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ се свържете с нас на посочените контакти или чрез формата за обратна връзка.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин