Процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ПРОГРАМА: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ОЧАКВАН ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ: Октомври – Декември 2020 г. – по официални данни от сайта на ОПИК.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 40 000 000 евро

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на малките  предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от секторите, както следва:

  Сектор съгласно КИД-2008  Разпределение на бюджета по сектори (лв.)  
Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ  267 400
Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ  16 225 200
Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА  378 900
Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ566 100
Сектор F СТРОИТЕЛСТВО  8 598 500
Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ  26 067 300
Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ  6 824 400
Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО  5 861 600
Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ  3 659 600
Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  1 199 100
Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  3 191 600
Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  2 019 200
Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ  263 000
Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА  1 769 600
Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  1 020 800
Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ  320 900

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

МИНИМАЛНИЯТ И МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ЗАЯВЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
50 000 лева

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

  Категория на предприятието  Максимален интензитет на помощта
Малки предприятия100 %

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
 • Кандидати, които имат две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.)
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия
 • Кандидатите следва да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
 • Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
 • Кандидати, които нямат задължения към НАП и общината по седалище, не са в несъстоятелност, не са в процедура по ликвидация, не са преустановили дейността си.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1/ Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи);  персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

Важно! Разходите трябва да бъдат извършени след 01.02.2020 г.  и до крайната дата на изпълнение на проекта.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;

• разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;

• разходи за краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2;

• разходи за стоки, предназначени за продажба;

• разходи за възстановим ДДС;

• разходи за данъци и такси;

• разходи, финансирани с публични средства;

• разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;

• разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;

• разходи за лизингови вноски;

•  разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране  за персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);

•  разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;

• разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;

• разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;

• разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);

• разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия;

• разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2), 3) и 4) от настоящите Условия.

На етап кандидатстване, ние от консултантска компания”НиЛ Консулт” ще ви осигурим:

 1. Точна и ясна информация относно условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекта.
 2. Ще проверим допустимостта ви и допустимостта на проектното предложение.
 3. Ще ви информираме своевременно за датата на стартиране на приема.
 4. Ще направим предварителна оценка на проектното предложение, съгласно Критериите за оценка по процедурата.
 5. Ще подготви формуляра за кандидатстване и всички необходими документи.
 6. Ще съдействаме при събирането на оферти и бюджетирането на проектното предложение.
 7. Ще подадем проекта с наш електронен подпис в ИСУН 2020.

За повече информация относно процедура „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се свържете с нас на посочените контакти или чрез формата за обратна връзка.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин