НПО Подкрепа! Обявен е втори прием за стратегически проекти по Фонд Активни граждани


Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обяви начало на Втория конкурс за набиране на стратегически проектни предложения.

Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети:

1. Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;

2. Подкрепа за правата на човека;

3. Овластяване на уязвими групи;

4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;

5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;

6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Юридически лица с нестопанска цел

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

  1. 001 евро

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

200 000 евро

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

· Провеждане на/участие в консултации (включително публични консултации и консултации със заинтересовани страни);

· Подготовка и провеждане на застъпнически кампании и други застъпнически инициативи;

· Дейности по наблюдение (включително на публични или обществени политики и институции на национално/централно или местно ниво; избори; процедури за избор или назначение на висши публични длъжности и др.);

· Разработване на анализи, доклади, изследвания и др., целящи провеждането на информиран обществен дебат и формулирането на основани на доказателства публични политики;

· Разработване на обучителни материали – всякакъв вид онлайн и офлайн приложения и платформи, учебници, помагала, наръчници, насоки за работа и др.;

· Популяризиране и разпространение, вкл. онлайн разпространение на изследвания, анализи, доклади, обучителни материали и др., включително превод, предпечат и печат;

· Предоставяне на правна помощ;

· Изграждане на партньорства;

· Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции и др.;

· Закупуване на оборудване и софтуер с цел да се даде възможност на работещите в НПО, активистите и уязвимите общности да работят в цифрова среда във връзка с COVID-19.

· Обучения за използване на дигитални инструменти във връзка с COVID-19.

· Осигуряване на лични предпазни материали и вещества за дезинфекция във връзка с COVID-19.

· Развиване на оперативен капацитет в НПО за посрещане на предизвикателства, свързани с COVID-19, включително разработване на организационни политики и подходи към целевите групи и др.

· Дейности в изпълнение на изисквания на договора за целево безвъзмездно финансиране – дейности за осигуряване на визуализация и публичност на проекта, одит и др.;

· Други дейности, които кандидатът убедително е обосновал в проектното предложение, като необходими за постигането на целта на проекта

Изготвяне на проектни предложения по процедурата е част от нашата Програма “Подкрепа за неправителствения сектор”.

За повече информация се свържете с нас на посочените имейл или телефон!

Абонирайте се

за нашият Бюлетин