Фирмите от туристическия сектор ще могат да се възползват от нова безвъзмездна финансова помощ

До 31.12.2021 ще бъде пусната процедура в подкрепа на българския туристически бизнес, който беше най-силно засегнат от избухването на пандемията от COVID 19.

Условия за получаване на помощта:

  1. Фирмата да извършва своята дейност в някои от следните кодове по КИД – 2008:
55.1Хотели и подобни места за настаняване
55.2Туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.3Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.9Други места за настаняване
56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.2Приготвяне и доставяне на храна
56.3Дейност на питейни заведения
79.1Туристическа агентска и операторска дейност
79.9Други дейности, свързани с пътувания и резервации
82.3Организиране на конгреси и търговски изложения
86.90Други дейности по хуманно здравеопазване
93.21Дейност на увеселителни и тематични паркове
93.29Други дейности, свързани с развлечения и отдих
96.04Поддържане на добро физическо състояние

2. Да е регистриран спад в оборота за 2020 минимум 30% спрямо 2019.

3. Да НЯМАТ задължения към ДЪРЖАВАТА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА И ОБЩИНАТА ПО СЕДАЛИЩЕ НА КАНДИДАТА.

4. Да са микро, малко, средно или голямо предприятие.

5. Да не са в производство по ликвидация и несъстоятелност.

6. Да са предприятия, които се регистрирани преди 01.01.2019 година.

7. Да са предприятия, реализирали оборот над 500 лева за 2018 и над 500 лева за 2019 година.

Максималният размер на помощта е до най-ниската стойност измежду следните:

  • Стойността на 20% от реализирания през 2019 година оборот, но не повече от 1,8 млн. евро.
  • Стойността на разликата, получена от реализираният през 2019 година оборот минус сумарната стойност на реализирания през 2020 година оборот и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021.

 За повече информация: office@nlconsultbg.com, +359 884 884 575, Нели Македонска

Абонирайте се

за нашият Бюлетин