Стартира процедура за подпомагане на млади земеделски стопани

Отворена е процедура за кандидатстване на млади земеделски стопани BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целите на процедурата са:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

2. Насърчаване на заетостта.

3. Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 12 500 000 000 евро

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 • второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Финансовите средства по процедурата се осигуряват на 100% от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.

Допустими за подпомагане са кандидати, които са:

 • физически лица – на възраст между 18 и 40 навършени години;
 • еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон с едноличен собственик на капитала лице между 18 и 40 навършени години.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

 • са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани – не по-късно от 24 месеца при подаване на проектното предложение.
 • са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
 • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
 • не са одобрени за подпомагане по настоящата процедура, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 г. от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 • нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2022

Абонирайте се

за нашият Бюлетин