ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Целта на процедурата

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Кой може да кандидаства?

  • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.
  • микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
  • Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”  съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  Категория на предприятието  Нетни приходи от продажби
  Микропредприятие≥ 210 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева

Допустими дейности

1) Дейности, насочени към  подобряването на енергийната ефективност в предприятието.

Предвидените за придобиване по проекта материали и оборудване трябва да са сред посочените  в Списъка на допустимите категории материали и оборудване:

1.1. Котли
1.2. Горелки
1.3. Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух
1.4. Лъчисто газово отопление
1.5. Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди
1.6. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване
1.7. Предварително изолирани тръби (за пара или за вода)
1.8. Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство
1.9. Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане
1.10. Системи за хибридна вентилация
1.11. Чилъри
1.12. Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага
1.13. Енергийно-ефективни охладители на въздух
1.14. Помпи
1.15. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух
1.16. Въздуходувки за сгъстен въздух
1.17. Централизирано управление на системи за сгъстен въздух
1.18. Изсушители на сгъстен въздух
1.19. Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници
1.20. Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери
1.21. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради
1.22. Енергоспестяващи осветители
1.23. Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Допустими разходи:

  • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.
  • Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001
  • Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001

Финансиране
• 50% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на безвъзмездната помощ – 25 000 лв.
• максимален размер на безвъзмездната помощ – 150 000 лв.

Свържете се с нас, за да определим:

  1. Допустимост за кандидатстване.
  2. Да дадем разяснения относно възможните инвестиции.
  3. Да подготви и подадем проектното предложение.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин