Приоритетни сектори за програмен период 2021 – 2027

Съгласно „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. са определени приоритетни сектори, които ще бъдат подпомагани по различни програми. Ето кои са те:

Код по КИДИкономическа дейност
Високотехнологични производства
C21Производство на лекарствени вещества и продукти
C26Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 Средно към високотехнологични производства
C20Производство на химични продукти
C27Производство на електрически произведения
C28Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30Производство на превозни средства, без автомобили
 Други производства
Е38Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
 Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания
J59Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60Радио- и телевизионна дейност
J61Далекосъобщения
J62Дейности в областта на информационните технологии
J63Информационни услуги
M71Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72Научно-изследователска и развойна дейност


В допълнение към тези сектори в стратегията се определят и отрасли, които са значими за отделните географски области. Пълен списък е даден по-долу, но кои сектори са приоритетни за кой район вижте в регионалната специализация.

Код по КИДИкономическа дейност
C10Производство на хранителни продукти
C11Производство на напитки
C13Производство на тъкани 
C14Производство на облекло
C15Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24Производство на основни метали
C25Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31Производство на мебели
C32Производство, некласифицирано другаде
C33Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58Издателска дейност

Абонирайте се

за нашият Бюлетин