ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Мярката е насочена към повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Кой може да кандидатства?
• Микро, малки и средни предприятия
• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019
• Да имат приключени 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години
• Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микропредприятие≥ 210 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева

• Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микропредприятие≥ 70 000 лева
Малко предприятие≥ 250 000 лева
Средно предприятие≥ 1 000 000 лева

Високотехнологични производства
C21Производство на лекарствени вещества и продукти
C26Производство на компютърна и комуникационна техника електронни и оптични продукти
Средно към високотехнологични производства:
C20Производство на химични продукти
C27Производство на електрически произведения
C28Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30Производство на превозни средства, без автомобили  
Е38Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
J59Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60Радио- и телевизионна дейност
J61Далекосъобщения  
J62Дейности в областта на информационните технологии  
J63Информационни услуги
M71Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи  
M72Научно-изследователска и развойна дейност
Регионалните приоритетни сектори:
C10Производство на хранителни продукти
C11Производство на напитки
C13Производство на тъкани
C14Производство на облекло
C15Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19   Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22   Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23   Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24   Производство на основни метали
C25   Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31   Производство на мебели
C32   Производство, некласифицирано другаде
C33Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58Издателска дейност

Какво ще се финансира:

  • Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително трябва да доведе кумулативно до:
А) цифровизацията на производствените процеси;
Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Размер на безвъзмездната помощ
Безвъзмездната помощ за 1 проект ще зависи от големината на предприятието-кандидат и ще бъде, както следва:
За микро предприятия – максимум 200 000 лева;
За малки предприятия – максимум 350 000 лева;
За средни предприятия – максимум 600 000 лева;

Максималният размер на помощта за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава, както следва:
✓ за микропредприятия: 40% от реализирани нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
✓ за малки предприятия: 25% от реализирани нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
✓ за средни предприятия: 10% от реализирани нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Допустими дейности:
1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
2) Разходи за закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер;
2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

Процент на съфинансиране:
✓ при режим „de minimis” – 50% за микро, малки и средни предприятия
✓ при режим „регионална инвестиционна помощ“ – в зависимост от мястото на физическото осъществяване на инвестицията:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗРМаксимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР
Микро и малки предприятия50 %София град (столица): 40% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 40% Област Кюстендил: 45%
   
Средни предприятия50 %София град (столица): 30% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 30% Област Кюстендил: 35%

Очакван старт на програмата: юли 2022

Какво предлагаме?
Безплатна консултация относно допустимост и възможни разходи

Анализ на точките, които би получила фирмата, съгласно Критериите за оценка
Разработване и управление на проекта

Абонирайте се

за нашият Бюлетин