Целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ: 17.05.2022 – 17.08.2022

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 39 116 000,00 лв.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. подобряване опазването на околната среда.

5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

МИНИМАЛНИЯТ И МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ЗАЯВЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
29 337 лева
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
586 740 лева

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

    Интензитет на помощта
За микро, малки и средни предпирятия50%
За големи предприятия40%

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

a) регистрирани земеделски стопани, и/или

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, и или

в) еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” се подпомагат проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или

ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или

й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1.1. Разходи за материални инвестиции за:

1.1.1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;

1.1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;

1.1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

1.1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;

1.1.5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);

1.1.6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:

1.2.1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

1.2.2. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;

1.2.3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;2. Общи разходи: Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

На етап кандидатстване, ние от консултантска компания”НиЛ Консулт” ще ви осигурим:

  1. Точна и ясна информация относно условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекта.
  2. Ще проверим допустимостта ви и допустимостта на проектното предложение.
  3. Ще ви информираме своевременно за датата на стартиране на приема.
  4. Ще направим предварителна оценка на проектното предложение, съгласно Критериите за оценка по процедурата.
  5. Ще подготви формуляра за кандидатстване и всички необходими документи.
  6. Ще съдействаме при събирането на оферти и бюджетирането на проектното предложение.
  7. Ще подадем проекта с наш електронен подпис в ИСУН 2020.

За повече информация относно процедурата се свържете с нас на посочените контакти или чрез формата за обратна връзка.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин