Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

 1. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
 2. Регистрирани не по-късно от 31.12.2019
 3. Микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби за 2021 г.
Микро предприятие≥ 80 000 лева
Малко предприятие≥ 187 000 лева
Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация≥ 750 000 лева

5. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Условия за допустимост на дейностите:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
 • В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Изградените с настоящата инвестиция фотоволтаична система и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) не могат да се преместват след първоначалното им изграждане в периода на устойчивост (до 5 (пет) години от окончателното плащане).
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.
 • Потребената електрическа енергия от кандидата от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение.

ВАЖНО: Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Всички инвестиции трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закон за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба.

ВАЖНО: Потребената електрическа енергия от кандидата от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение.

Допустими разходи:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие  Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие
  100 000 лева    1 000 000 лева

Интензитет на помощта:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия50%50%
Средни предприятия50%45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация45%35%

Какви са необходимите документи?

 • Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване).

или

 • Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, налични на следния адрес – https://kiip.bg/register.

 • Документ за собственост на името на кандидата или право на строеж върху недвижимия имот в полза на кандидата.
 • Актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД) за предоставена мощност на кандидата.

ВАЖНО! Кандидатите следва да представят информация за електрическата енергия за собствено потребление, произведена от енергийното съоръжение, ежегодно в срок най-малко 5 (пет) години от окончателното плащане по проекта.

Ние, от НиЛ Консулт ЕООД можем да съдействаме за цялостното изготвяне на проектната документация и последващото управление на проекта!

Предлагаме ви:

 1. Анализ на допустимостта на машата фирма съгласно зададените по програмата изисквания.
 2. Анализ на точките, които фирмата – кандидат би получила на базата на Критериите за оценка на проектните предложения.
 3. Пълна откровеност относно шансовете за успех на проекта на базата на предварително проучване относно конкуренцията и на база на практическия ни опит! Ще ви кажем, ако проектът НЯМА шанс!
 4. Сключване на договор за работа с нас, само когато и двете страни са сигурни, че покриват всички изисквания на програмата и с шанс за успех над 70%.
 5. Имаме сключени партньорски споразумения с електроинженери, с които можем да съдействаме при изготвяне на идейния и/или техническия проект!

Абонирайте се

за нашият Бюлетин