ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

Процедурата е в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост и определя условията за подбор на предложения в съответствие с етапна цел (milestone) 72 „Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

Конкретните цели на процедурата са:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 )

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 2. Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

или

да са Големи предприятия – предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/20143.

3. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микропредприятие70 000 лева
Малко предприятие150 000 лева
Средно предприятие650 000 лева
Голямо предприятие500 000 лева

Допустими дейности по настоящата процедура са:

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието мусъгласно ЗУТ;
 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

Минимален и максимален размер на безвъзмедната финансова помощ:

Категория предприятиеМинимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в леваМаксимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева
Микропредприятия35 000100 000,00
Mалки предприятия35 000300 000,00
Средни предприятия100 000500 000,00
Големи предприятия100 0001 500 000,00

Интензитет на помощта:

 1. В случаите, когато е избран режим на държавна помощ „de minimis“ (минимална помощ), съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013:

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта от допустимите разходи
Микро-, малки, средни и големи предприятия 65%
 1. В случаите, когато е избран режим на държавна помощ „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014, интензитетът на помощта е, както следва:
 2. Максимален интензитет на помощта 35% от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР (NUTS2)
 3. Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2)

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ.

Допустими разходи, финансирани със средства от МВУ:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

ВАЖНО!

 1. Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

2. За сгради на предприятия в сферата на производството (Kомпонент 1) следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, определени в Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, съгласно чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.

3. За сгради на предприятия в сферата на производството (Kомпонент 1), процентът на енергийни спестявания се изчислява от Доклада за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ. За сградите на предприятия в сферата на производството, които попадат в обхвата на Kомпонент 1 от настоящите Насоки за кандидатстване, не се изисква постигане на клас на енергопотребление

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

4. За сградите на предприятията в сферата на търговията и услугите (Kомпонент 2) от настоящите Насоки за кандидатстване,след изпълнение на предвидените в изготвеното обследване за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки (ЕСМ), се изисква постигане на клас на енергопотребление „В”и минимум 30% спестяване на първична енергия.

ВАЖНО: В ПИИ следва да бъдат включени всички енергоспестяващи мерки, препоръчани в изготвените обследвания за енергийна ефективност на сгради в експлоатация.

ВАЖНО: Допустими са интервенции в действащи/ използвани към момента на кандидатстване сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

ВАЖНО: ПИИ следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда (обследването следва да обхваща всички нива и помещения в сградата), с цел изготвяне на реалистични обследвания за енергийна ефективност. В тази връзка, в случай на собственост в сградата, различна от тази на предприятието кандидат или липса на учредено право за строеж в полза на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция ще бъде отхвърлено.

ВАЖНО: В случай, че мерките в предложението за изпълнение на инвестиция включват изграждане на съоръжения/системи за производство на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в сградата (или в близост до сградата), допустими за финансиране са само такива за собствено потребление, с цел осигуряване на сградата с енергията от ВИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и др.

На етапа на кандидатстване към ПИИ кандидатът следва да представи:

 1. Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на Наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на действащата към момента на кандидатстване Наредба по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2), за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.

За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства по Компонент 2 трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба №РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023г.).

и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

 • КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.
 • Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,

или

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

Какво предлагаме?

1.Разработване на проектното предложение, включващо:

•Анализ на допустимостта на фирмата, съгласно Условията за кандидатстване по процедурата. •Идентифициране на силните и слабите страни на проектното предложение.

•Анализ на успеваемостта на проектното предложение, съгласно публикуваните Критерии за техническа и финансова оценка.

•Подготовка на всички документи, необходими за кандидатстване – формуляр за кандидатстване, декларации и др.

•Консултации при поискана допълнителна информация и документи от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта;

•Подготовка на необходимите документи за сключване на договор за безвъзмездна помощ.

•Съдействие при изготвяне на обследване за енергийната ефективност.

За повече информация, се свържете с нас на телофон +359 884 884 575, office@nlconsultbg.com


.

Абонирайте се

за нашият Бюлетин