Default image

nlconsult

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

Процедурата е в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост и определя условията за подбор на предложения в съответствие с етапна цел (milestone) 72 „Покани за представяне на предложения за енергийно…

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи. Ще може да се…

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Допустими кандидати…

Внедряване на информационно – комуникационни технологии в предприятията

Процедурата е насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност.  Кой може да кандидатства? Микропредприятия (персонал до 10 човека) Малки предпирятия (персонал от 10 до 50…

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Основната цел на настоящата процедура е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. Какво ще се финансира? Дейности за изпълнение на строително – монтажни за прилагане на мерки за…

Целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ: 17.05.2022 – 17.08.2022 БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 39 116 000,00 лв. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“…

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Мярката е насочена към повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Кой може да кандидатства?• Микро, малки и средни предприятия• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019• Да…

Приоритетни сектори за програмен период 2021 – 2027

Съгласно „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. са определени приоритетни сектори, които ще бъдат подпомагани по различни програми. Ето кои са те: Код по КИД Икономическа дейност № Високотехнологични производства C21 Производство на лекарствени вещества и продукти C26…

Предстои отваряне на прием за развитие на производство, услуги и занаяти в селските райони през есента на 2022

През септември – октомври 2022 предстои отваряне на прием по МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ. За кого е подходяща мярката? 1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия (с персонал до 10 човека), регистрирани като еднолични търговци или юридически лица…

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Целта на процедурата Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Кой може да кандидаства? юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския…

Абонирайте се

за нашият Бюлетин