Категория Новини

Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Програма за бизнеса “Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г.” ще насърчава производствените инвестиции във фирмите с нова схема за безвъзмездно финансиране, която се очаква да бъде обявена до края на 2023 г. КОЙ може да кандидатства:Микро или малки предприятия (МСП), които…

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТE СТОПАНСТВА

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи…

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

Процедурата е в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост и определя условията за подбор на предложения в съответствие с етапна цел (milestone) 72 „Покани за представяне на предложения за енергийно…

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

  Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще финансира изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БВГ) и фотоволтаични системи до 10 kW…

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Допустими кандидати…

Внедряване на информационно – комуникационни технологии в предприятията

Процедурата е насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност.  Кой може да кандидатства? Микропредприятия (персонал до 10 човека) Малки предпирятия (персонал от 10 до 50…

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Основната цел на настоящата процедура е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. Какво ще се финансира? Дейности за изпълнение на строително – монтажни за прилагане на мерки за…

Целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ: 17.05.2022 – 17.08.2022 БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 39 116 000,00 лв. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“…

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Мярката е насочена към повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Кой може да кандидатства?• Микро, малки и средни предприятия• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019• Да…

Приоритетни сектори за програмен период 2021 – 2027

Съгласно „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. са определени приоритетни сектори, които ще бъдат подпомагани по различни програми. Ето кои са те: Код по КИД Икономическа дейност № Високотехнологични производства C21 Производство на лекарствени вещества и продукти C26…

Абонирайте се

за нашият Бюлетин